Kontakt

Adresa

Vuka Karadžića 2, 81400 Nikšić

Telefon

Call centar – 19100

Email

call.centar@epcg.com

Solari 3000+ za domaćinstva i Solari 500+ za fizička i pravna lica do 30kW, projekti su Elektroprivede Crne Gore, vrijedni 30 miliona eura.

Obuhvataju postavljanje tri hiljade fotonaponskih sistema na krovove individualnih stambenih objekata, odnosno 500 sistema na pogone male privrede te javnih ustanova i preduzeća. Zainteresovani kupci, iz jedne i druge kategorije potrošnje, koji ispunjavaju uslove neophodne za valorizaciju energije sunca, učešćem u projektima u prilici su da od kupaca postanu proizvođači električne energije, koji će pokrivati sopstvene potrebe, a eventualne viškove prodavati nacionalnoj elektroenergetskoj kompaniji, dakle dobiće mogućnost znatnih energetskih i ekonomskih ušteda.

Svi detalji mogu se pogledati u JAVNI POZIV.

Zašto je Crna Gora pogodna?

Crna Gora, je zemlja sa velikim brojem sunčanih dana. Veoma je pogodna za razvoj solarnih sistema za proizvodnju električne energije. O tome najbolje svjedoči podatak da je intenzitet sunčeve radijacije u našoj zemlji među najvećima u Evropi te da se količina sunčevog zračenja, posebno u priobalnoj i centralnoj regiji može uporediti sa količinom zračenja u južnoj Italiji i Grčkoj. Stoga se realizacija ovih projekta može shvatiti i kao početak ozbiljne energetske tranzicije. U svakom slučaju, radi se o jednoj od najznačajnijih investicija u energetskom sektoru Crne Gore u posljednjih 40 godina čiji je jedan od prioritetnih ciljeva očuvanje životne sredine kroz smanjenje emisije ugljen dioksida (CO2) i njeno dovođenje na najmanju moguću mjeru.

240
+

Prosječan broj sunčanih dana u godini

Fotonaponski sistemi rapolažu najsavremenijom tehnologijom za konverziju solarne u električnu energiju, kao i za korišćenje obnovljivih izvora energije za djelimičnu substituciju fosilnih goriva i smanjenje emisije štetnih gasova. Samim tim predstavljaju adekvatno rješenje kako u direktivama Evropske unije tako i u zakonskoj regulativi države Crne Gore.

Ko je uključen u realizaciju projekta?

EPCG je nosilac projektnih aktivnosti, a Eko fond finansijski partner koji obezbjeđuje dodjelu subvencije Korisniku projekta u iznosu od 20% od ugovorene vrijednosti investicije. U realizaciju projekta uključeni su Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstvo kapitalnih investicija, kao i lokalne samouprave, CEDIS, dok je organizacioni odbor projekta  Komisija za investicije u elektroenergetskom sektoru.

Koje su povoljnosti za korisnike?

Instaliranjem fotonaponskog sistema korisnik u projektu postaje tzv. kupac – proizvođač, koji svoje potrebe za energijom podmiruje iz sopstvenog izvora, a eventualni višak/manjak električne energije u određenom momentu, predaje/preuzima kroz distributivnu mrežu, što se finansijski saldira na nivou godine. Korisnici otplaćuju sistem u jednakim mjesečnim iznosima u visini svog prosječnog mjesečnog računa za utrošenu električnu energiju kroz kreditni aranžman koji obezbjeđuje EPCG, uz subvenciju od 20% koju dodjeljuje Eko-fond. Pri tome je period otplate investicije za korisnika do 10 godina, u zavisnosti od iznosa rate i snage pripadajućeg ugrađenog sistema. Na ovaj način korisnik u projektu postaje vlasnik male solarne elektrane, koja je kapacitetom predviđena da približno zadovoljava njegove potrebe za električnom energijom. Pozitivni efekti projekta su višestruki, kako sa finansijskog aspekta za domaćinstva, privredu, fizička lica i EPCG, tako i sa aspekta očekivanja međunarodne zajednice u cilju smanjenja emisije štetnih gasova i povećanja korišćenja obnovljivih izvora energije

Tehničke karakteristike

Fotonaponski sistem uključuje:
🔅 fotonaponske panele (module),
🔅 montažnu potkonstrukciju za potrebe postavljanja fotonaponskih panela,
🔅 invertore,
🔅 kablovske razvode za povezivanje i rad fotonaponskog sistema,
🔅 zaštitnu opremu,
🔅 sistem nadzora/monitoringa nad fotonaponskim sistemom,
🔅 priključni ormar sa prostorom za brojilo.

Napomene:
Bitno je naglasiti da se konverzijom solarne energije u električnu dobija DC (jednosmjerni napon) pri čemu je potrebno transformisati u AC (naizmjenični napon). U ovom slučaju izvor će biti povezan na distributivnu mrežu, takozvani ”on-grid” sistem.
U skladu sa Zakonom o energetici, sistem je tretiratan kao elektrana za razmjenu na mjestu konekcije.  Sistem je koncipiran tako da se sva proizvedena el. energija koristi za pokrivanje potreba potrošača za el. energijom. Ukoliko postoji višak proizvedene energije isti se distribuira u mrežu, u suprotnom nedostatak energije povleči se iz mreže.
Za potrebe proračuna sistema korišteni su savremeni softveri koji u sebi sadrže podatke o sunčevoj insolaciji na teritoriji CG. Takođe, softveri posjeduju mogućnost odabira i unosa  svih releventnih i neophodnih parametara koji su potrebni za što realniji proračun jednog sloarnog sistema za proizvodnju električne energije.