loading

Kontakt

Adresa

Vuka Karadžića 2, 81400 Nikšić

Telefon

Call centar – 19100

Email

call.centar@epcg.com

SOLARI 500+ ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA DO 30kW

ZA PROFITABILNIJE POSLOVANJE I ČISTIJU OKOLINU

Projekat Solari 500+ odnosi se na ugradnju fotonaponskih sistema instalirane snage do 30kW, za individualne poslovne objekte, za pravna i fizička lica. Instaliranjem fotonaponskog sistema korisnik u projektu postaje tzv. kupac – proizvođač, koji svoje potrebe za energijom podmiruje iz sopstvenog izvora, a eventualni višak/manjak električne energije u određenom momentu, predaje/preuzima kroz distributivnu mrežu, što se finansijski saldira na nivou godine. Korisnici otplaćuju sistem u jednakim mjesečnim iznosima približno jednakim iznosu svog prosječnog računa za utrošenu energiju prije ugradnje fotonaponskog sistema, na period od 5 do 10 godina u zavisnosti od visine investicije, uz subvenciju od 20% koju dodjeljuje Eko fond. Na ovaj način korisnik u projektu postaje vlasnik male solarne elektrane, koja je kapacitetom predviđena da približno zadovoljava njegove potrebe za električnom energijom.

Svi detalji učešća u projektu Solari 500+ mogu se pogledati u JAVNI POZIV.

Kako projekat funkcioniše?

U Projektu Solari 500+ mogu učestvovati:
🔅 vlasnici/suvlasnici individualnog objekta;
🔅 objekti izgrađeni u skladu sa zakonaskom regulativom kojom je uređeno prostorno planiranje i izgradnja objekata;
🔅 objekti sa odobrenom priključnom snagom koja mora biti veća od snage fotonaponskog sistema koja se planira instalirati, a shodno važećem Zakonu o energetici, Član 96, Stav 1;
🔅 objekti sa trofaznim priključkom na distributivnu mrežu;
🔅 redovne platiše, tj. pravo na učešće u projektu imaju potrošači koji redovno izmiruju svoje mjesečne obaveze po pitanju računa za utrošenu električnu energiju i mjesečne rate za otplatu duga ukoliko postoji ta obaveza;
🔅 objekti sa krovnom površinom koja nije u sijenci drugih susjednih objekata, drveća i slično.

Pravo da se prijave za projekat Solari 500+ imaju potrošači iz kategorije ostala potrošnja (pravna i fizička lica):
🔅 čija je godišnja potrošnja u prethodne tri godine preko 13.000 kWh, tj. da je prosječan mjesečni račun za utrošenu električnu energiju sa popustom preko 120€;
🔅 objekti mogu biti sa ravnim i kosim krovom, s tim što ukoliko je objekat sa kosom krovnom površinom, koja je predviđena za instalaciju fotonaponskog sistema, mora biti sa orijentacijom ka jugu i/ili jugoistoku i/ili jugozapadu, pod uglom koji je jednak ili veci od 10 stepeni.

Zašto je za poslovni sistem važno da bude dio projekta Solari 500+?

🔅 Dobićete status kupca – proizvođača, koji potrebe za energijom podmiruje iz sopstvenog izvora, a kojem je omogućeno da eventualni višak električne energije distribuira u mrežu, odnosno da je prodaje snabdjevaču po cijeni utvrđenoj ugovorom o snabdijevanju ili da preuzme nedostajuću energiju iz mreže, ukoliko nije proizveo dovoljno energije;
🔅 Mogućnost da samostalno proizvodite električnu energiju dugoročno znatno umanjuje račun za električnu energiju;
🔅 Eko fond obezbjeđuje 20% subvencije za fotonaponski sistem;
🔅 Dodijeljena sredstva vraćate u mjesečnim iznosima približno jednakim iznosu svog prosječnog računa za utrošenu energiju prije ugradnje fotonaponskog sistema, na period od 5 do 10 godina u zavisnosti od visine investicije;
🔅 Dobijate priliku da koristite obnovljivi izvor energije, koji ne šteti prirodi i ne zagađuje okolinu, samim tim će poslovni sistem biti u zdravijem i čistijem okruženju. U skladu sa najnovijim EU direktivama i zahtjevima, svi poslovni objekti u savremenim zemljama teže “čistoj i zelenoj” energiji, što omogućava i ovaj projekat. Iz tog ugla, ovaj projekat omogućava ispunjenje te vrste internog cilja;
🔅 Dobićete tehničku i logističku podršku zaposlenih u EPCG, kako u izgradnji tako i u prikupljanju neophodne dokumentacije i saglasnosti 

Prijavi se

EPCG će blagovremeno kontaktirati prijavljene o daljim koracima